Lidmaatschap

SIOK is onlosmakelijk verbonden met Felikat, derhalve zijn de statuten en reglementen van Felikat en de FIFé onverkort van toepassing. SIOK kent ingevolge de statuten en het rasclubreglement van Felikat het navolgende onderscheid wat betreft leden, gezinsleden, begunstigers en abonnees.

 

Lid

Alleen mogelijk voor (gezins-)leden van Felikat. Leden hebben stemrecht en zijn verkiesbaar in bestuursfuncties.

 

Gezinslid
Alleen mogelijk voor (gezins-)leden van Felikat en indien iemand anders binnen het huishouden reeds lid is. Gezinsleden hebben dezelfde rechten als leden, echter met die restrictie, dat uit één huishouden geen twee leden in eenzelfde bestuur c.q. gekozen commissie zitting mogen hebben.

 

Begunstiger
Leden van een andere Fifé-vereniging kunnen zich aanmelden als begunstiger van SIOK. Zij hebben echter geen stemrecht en kunnen niet in bestuursfuncties worden gekozen. Voor andere functies (bijvoorbeeld redactie) kan men wel in aanmerking komen.

 

Abonnee: Voor hen die niet aan de voorgaande omschrijvingen voldoen, maar toch belangstelling hebben voor het de Siamees, Oosters Korthaar, Oosters Langhaar en/of Balinees  bestaat de mogelijkheid zich als abonnee op SIOK Magazine op te geven.

 

Leden en begunstigers van SIOK kunnen gebruik maken van de services die de rasclub biedt: zoals het informatiepunt voor kittens, dekkaters en herplaatsers.

 

 

Tarieven 2017:

Lid/Begunstiger/Abonnee woonachtig in Nederland 

Gezinslid (zonder blad) 

Lid/Begunstiger/Abonnee woonachtig in het buitenland

Eenmalig Inschrijfgeld 

€ 21,50

€   6,- 

€ 29,50 

€   2,50 

Betalingen op rekening NL61RABO0133553892 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Felikat inzake SIOK. Beëindiging van uw lidmaatschap (begunstigerschap/abonnement) dient voor 1 november van het lopende jaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.

 

U kunt zich als lid/begunstiger/abonnee aamelden via het formulier aanmelding nieuw lidBij vragen kunt u bellen naar de Ledenaministratie, te vinden op de pagina Rasclub - > 'Wie doet wat'.